Työntekijärekisteri- ja tietosuojaseloste


TYÖNTEKIJÄREKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten TyövoimaaCom Oy käsittelee työntekijöiksi rekisteröityjen henkilötietoja. TyövoimaaCom Oy käsittelee rekisteröityjen työntekijöiden henkilötietoja ensisijaisesti työnvälitykseen liittyvien tehtävien toteuttamiseen.

Tämä on TyövoimaaCom Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

TyövoimaaCom Oy

2909100-6

Korjalankatu 20

45130 KOUVOLA

info@tyovoimaa.com

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Tuure Tervonen

0451065663

info@tyovoimaa.com

3. REKISTERIN NIMI

Työvoimaa.comin työntekijärekisteri.

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön vapaaehtoinen suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito työntekijöihin sekä työn välitys.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), korttipätevyydet, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot, muut työntekijäsuhteeseen liittyvät tiedot kuten esim. veronumero.

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, kuitenkin enintään kymmenen vuotta suhteen päätyttyä, yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti mm. huomioiden työtodistusten kirjoittamisen velvoite. (10 vuotta)

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan työntekijältä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, rekrytapahtumista ja muista tilanteista, joissa työntekijä luovuttaa tietojaan lain sallimissa puitteissa.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, poislukien työntekijää koskevan toimeksiannon tilaajat, pääurakoitsijat ja työterveyshuolto.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).